Nabi Muhammad ﷺ

Ensiklopedia Shirah Nabawi

Tag

sejarah singkat ahli hadis

Baiquni

Baiquni, sejarah singkat ahli hadis.   Imam Al Baiquni nama aslinya adalah Umar bin Muhammad bin Fatuh ad Dimasyqi asy Syafii. Hal ini sebagaimana yang ditemukan oleh al Ujhùri dalam hasyiahnya terhadap manuskrip al Manzhumah dengan tulisan asli penulis. Demikian… Continue Reading →

Baihaqi

Baihaqi, sejarah singkat Ahli Hadis. Imam Baihaqi  atau lengkapnya Abubakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah al-Baihaqi  adalah seorang ulama ahli fiqh, ushul fiqh, hadis, dan salah seorang tokoh utama dalam mazhab Syafi’i. Imam Baihaqi dilahirkan di Khasrujard, Baihaq,… Continue Reading →

Albani

Sejarah Singkat Syeikh Muhammad Nashiruddin Al Albani Hadits merupakan salah satu rujukan sumber hukum Islam di samping kitab suci Al-Qur’an. Di dalam hadits Nabi Muhammad SAW itulah terkandung jawaban dan solusi masalah yang dihadapi oleh umat di berbagai bidang kehidupan…. Continue Reading →

Tirmidzi

Imam Tirmidzi adalah salah satu ahli hadis.  Nama lengkapnya adalah Imam Al Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulami At-Tirmizi. Dilahirkan pada 279 H di kota Tirmiz. Khazanah keilmuan Islam klasik mencatat sosok Imam Tirmizi… Continue Reading →

Imam Muslim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Sejarah Singkat Imam Muslim Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. Naisabur, yang… Continue Reading →

Bukhari

        Imam Bukhari nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhari . Imam Bukhari lahir 196 H/ 810 M – Wafat 256 H/ 870 M Kelahiran dan Masa Kecil… Continue Reading →

© 2018 Nabi Muhammad ﷺ — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑