Tabi’in  adalah orang Islam awal yang masa hidupnya setelah para Sahabat Nabi dan tidak mengalami masa hidup Nabi Muhammad. Arti Tabi’in sendiri adalah : pengikut.

Para tabi’in ini usianya tentu saja lebih muda dari Sahabat Nabi bahkan ada yang masih anak-anak atau remaja pada masa Sahabat masih hidup.

Tabi’in disebut juga sebagai murid Sahabat Nabi.

Para Tabi’in ini berada  di antara tiga kurun generasi terbaik dalam sejarah Islam,

Lihat Keutamaan Sahabat

 


Tokoh-tokoh Tabi’in

 1. Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri
 2. Abu Hanifah (Nu’man bin Tsabit Al-Marzuban)
 3. Al-Hasan Al-Bashriy
 4. Ali Zainal Abidin (Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib) / Ali bin Husain
 5. Al-Qaasim bin Muhammad bin Abi Bakar Ash-Shiddiq
 6. Amir bin Syurahbil asy-Sya’bi ( Asy Sya’by)
 7. Aqamah
 8. Ibrahim an Nakha’iy (Abu Imran Ibrahim bin Yazid bin Qais an Nakha’iy al Kufy )
 9. Ikrimah
 10. Muhammad bin al-Hanafiyyah (wafat 181 H)
 11. Muhammad bin Sirin
 12. Nafi’ bin Hurmuz
 13. Saalim bin Abdillah bin Umar
 14. Sa’id bin aL-Musayyab
 15. Sa’id bin Jubair
 16. Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas’ud
 17. Umar bin Abdul Aziz
 18. Urwah bin Az-Zubair
 19. Uwais Al-Qorniy