.


Rasulullah Mirip Nabi Ibrahim

Jabir bin Abdillah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda : Para Nabi diperlihatkan kepadaku.

Aku melihat Musa a.s.; ternyata ia seperti seorang laki laki dari Syanuah*.

Aku melihat Isa ibnu Maryam a.s.; ternyata orang yang kulihat paling mirip dengannya adalah Urwah ibnu Mas’ud**.

Kemudian aku juga melihat Ibrahim a.s.; ternyata orang yang kulihat paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ini [ maksudnya, Rasulullah saw sendiri ].

Lalu kulihat Jibril a.s [ ketika menampakkan sebagai manusia ]; dan ternyata orang yang kulihat paling mirip dengannya adalah Dihyah***”

HR Tirmidzi, Muslim dan Ahmad

.

*Syanuah adalah nama kabilah di Yaman. Orang orang dari Kabilah ini biasanya memiliki tubuh yang tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus.
**Urwah ibnu Mas’ud ats-Tsaqafi adalah lelaki yang diutus oleh kaum Quraisy untuk menemui Rasulullah saat perjanjian Hudaibiyah, kemudian ia masuk Islam pada tahun 9 H. Urwah inilah yang dimaksud dalam firman Allah SWT: ‘MEngapa Al Quran ini tidak titurunkan kepada orang orang besar (kaya dan berpengaruh) darisalah satu dua negri ini (Madinah dan Thaif)?” (Az-Zukhruf (43):31)
***Dihyah al Kalbi adalah seorang sahabat yang turut serta dalam banyak peperangan bersama Rasulullah setelah Perang Badar. Ia juga turut dalam peristiwa Bai’atur-Ridwan. Jibril seringkali mendatangi Rasulullah dengan menyerupai Dihyah ini. Dihyah sendiri tinggal di Syam, lalu pindah ke Mizzah hingga ia wafat di sana pada masa pemerintahan Mu’awiyah. Dihyah pulalah yang di utus Rasulullah untuk menemui Heraklius.

.