بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dalam sejarah awal agama Islam di era Rosulullah, tercatat Rosulullah melakukan banyak peperangan.  Perang perang tersebut tentu paling banyak dilakukan ketika harus melawan kaum Quroysy penyembah berhala, lalu kemudian memerangi kaum Yahudi, Nashoro Romawi Timur dan Nashoro Arob. Setelah itu tiba giliran untuk memerangi kaum penyembah api Majudi Persia.  Perang perang tersebut terkadang dipimpin langsung oleh Rosulullah, tetapi tidak jarang Rosulullah memerintahkan para sahabat untuk menjadi  panglima perang Islam, yang dengan gagah berani sekuat tenaga melawan musuh musuh Allah dan RosulNya.

Rosulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala untuk mendakwahi dan sekaligus juga menundukkan manusia, hingga mereka mengikrarkan kalimat tauhid atau berlindung dibawah syariat Islam.  Maka kemuliaan bagi yang mengikuti agamanya dan kehinaan bagi yang menyelisihinya.

Inilah Islam dan inilah jihad yang merahmati umat manusia dan tidak membiarkan mereka berlarut-larut dalam laknat Allah dengan tetap dalam kekafiran, tetapi Islam mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik dan kufur kepada cahaya Islam. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Allah takjub dengan orang-orang yang masuk surga dalam keadaan diikat rantai besi”. (HR. Bukhari). Maksudnya bahwa mereka tertawan oleh tentara Islam lalu diikat dengan rantai besi kemudian digiring ke negeri Islam dan akhirnya mereka masuk Islam sehingga berbahagia dengan surga.

Dan termasuk hikmah ilahiyyah tatkala orang-orang kafir dari berbagai bangsa tidak bersatu padu dalam satu waktu untuk menyerang kaum muslimin. Tatkala kafir Quroisy memerangi kaum muslimin, maka suku suku Arab lainnya diam menunggu hasil dari Quroisy. Ketika seluruh bangsa Arab dan Yahudi bersekutu memerangi kaum muslimin, maka umat Nasroni diam menunggu hasil peperangan tersebut. Demikian pula tatkala umat Islam berperang melawan Romawi, maka bangsa Persia Majusi diam menunggu hasil peperangan ini hingga semua bangsa dan semua agama ditundukkan oleh kaum muslimin. Firman Allah:

خَيْرًا وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ

“Dan Allah memelihara kaum muslimin dari peperangan.” (QS. Al Ahzab: 25)

Berikut adalah urutan urutan perang dan sejumlah perjanjian damai penting yang dilakukan semasa Rasulullah.

Perang Pada Masa Rasulullah 
NamaTahun
Perang Badar KecilTahun 1 Hijriyah atau 623 M. Bentrokkan Pertama atau Perang Badar Kecil dan masih berbentuk sariyyah terjadi beberapa kali yakni :
1. Tahun 623 M / 1 H, bulan Rajab : Sariyyah Abdullah bin Jahsy. Ini adalah sariyyah atau satuan satuan pasukan Islam yang pertama yang dibentuk Rasulullah. Pada waktu itu bulan Rajab [ yang merupakah bulan haram ] tahun pertama Hijriah.
2. Tahun 623 M / 1 H, bulan Syaban : Sariyyah Hamzah,, pada bulan ke 8 [ Sya'ban ] Tahun Pertama Hijriah
3. Tahun 623 M / 1 H, bulan Syawal : Sariyyah Ubaidah bin Harits merupakan satuan perang ketiga yang dikirim Rasulullah setelah pasukan Hamzah gagal tanpa ada hasil. Pasukan perang ini dikirim Rasulullah pada bulan ke 10 [ Syawal ] tahun pertama Hijriah.
4. Perang Al Abwa atau Waddan atau Waddan,
5. Buwath,
6. Safwan dan
7. Asyirah
Perang Badar
Islam Vs Quroysy
Tahun 2 H atau 624 M
Perang Bani Qoinuqo'
Islam Vs Yahudi Madinah
Tahun 2 H atau 624 M. Beberapa bulan setelah perang Badar
Perang Bani Nadhir
Islam Vs Yahudi Madinah
Tahun 2 H atau 624 M. Beberapa bulan setelah perang Bani Qoinuqo'
Perang Uhud
Islam Vs Quroysy
Tahun 3 H atau 625 M
Perang Bani Khuza'ah atau Perang Bani Mustholiq Atau Muraisi
Islam Vs Bani Mustholiq
Tahun 5 H atau 627 M, bulan Sya’ban [bulan ke 8]
Perang Khondaq atau Perang Al Ahzab.
Islam Vs Quroysy, Yahudi Bani Nadhir
Tahun 5 H atau 627 M, bulan Syawal [bulan ke 10]
Perang Bani Quroizhah
Islam Vs Yahudi Bani Quroizhah
Tahun 5 H atau 627 M, awal Dzulhijjah [bulan ke 12]
Perjanjian Hudaibiyah
Islam Vs Quroysy
Tahun 6 H atau 628 M, bulan Dzulkaidah
Perang Khoibar
Islam Vs Yahudi Khoibar
Tahun 7 H atau 629 M
Perang Mu'tah
Islam Vs Nashoro Romawi Timur
Tahun 8 H atau 630 M, bulan Jumadil Awal [bulan ke 5]
Fat'hu Makkah
Islam Vs Quroysy
Tahun 8 H atau 630 M , bulan Ramadhan [bulan ke 9]
Perang Hunayin
Islam Vs Badui Suku Hawazin, Tsaqif
Tahun 8 H atau 630 M, bulan Syawwal [bulan ke 10]
Perang Tho'if
Islam Vs Badui Suku Hawazin, Tsaqif
Tahun 8 H atau 630 M. Beberapa minggu setelah perang Hunain
Perang Tabuk
Islam Vs Nashoro Romawi Timur
Tahun 9 H atau 631 M
Perang Usamah bin Zaid
Islam Vs Nashoro Romawi Timur
Tahun 11 H atau 632 M

Ibnu Sa’d menyebutkan dalam kitabnya “at-Thabaqatul Kubra” bahwa jumlah Ghazwah Rasulullah ﷺ adalah sebanyak 27 kali, dan jumlah Sariyyah adalah sebanyak 47. Sedangkan jumlah peperangan yang Rasulullah ﷺ ikut berperang serta didalamnya adalah 9 kali. yaitu sebagai berikut:

  1. Perang Badar
  2. Uhud
  3.  al-Muraisi’
  4. Khondaq
  5. Quraizoh
  6. Khoybar
  7. Fat’hu Makkah
  8. Tho’if

Perlu dicatat bahwa Ghazwah pertama yaitu Ghazwah al-Abwaa’ dan Sariyyah pertama adalah Sariyyah Hamzah bin Abdul Muththalib Dalam melakukan perang perang Islam tersebut, Rasulullah ﷺ kerap turun langsung ke medan pertempuran [ Ghazwah ] tetapi kadang juga perang terjadi atas perintah Rasulullah ﷺ tanpa Rasulullah ﷺ turun langsung ke medan pertempuran.  Artinya bendera perang diserahkan kepada panglima perang yang ditunjuk Rasulullah ﷺ.


Ghozwa   
WaddanUhudKhoybar Badru Ukhra
Buwath Dzi Amr Hunayin
Safwan Dzatu al Riqo` Tho'if Bani Nadhir
Asyiroh Dumatul Jandal Tabuk Thi Qerd
Badar KhondaqEid Hudaybiyyah
Sawiq Bani Quraizhah ZakatAwtas
Qoynuqo Bani Mustaliq Thi Amr Hawazan
Bahran Bani LahyanGhatfan
Al Kidr Al Gabah Bahron
Hamro' al Asad Fat'hu Makkah Al Asad

Sarriyah   
Penyergapan Kafilah Dzatu as Salasil Penyergapan Najd Invasi al Khabt
Qirdah YarmukPenyergapan Al Is Ekspedisi Batn Edam
Mu’tah Pengepungan Nakhla Bani SulaimEkspedisi Qotan
Mengapa Rasulullah mengirimkan pasukan pasukan [ sariyyah ] lebih dulu ketimbang kafir Quraisy?

Satuan-satuan [ sariyyah ] yang mula-mula ini tidak lain maksudnya supaya pihak Quraisy mengerti, bahwa kepentingan mereka sebenarnya bergantung kepada adanya saling pengertian dengan pihak Muslimin yang juga dari keluarga mereka, yang telah terpaksa keluar dari Mekah, karena mengalami tekanan-tekanan. Pengertian ini berarti bahwa kedua belah pihak harus menghindari adanya bencana permusuhan dan kebencian serta menjamin bagi pihak Islam adanya kebebasan menjalankan dakwah agama, dan bagi pihak Mekah adanya keselamatan dan keamanan perdagangan mereka dalam perjalanannya ke Syam. Sebenarnya perdagangan yang dikirimkan dari Mekah dan Tho’if dan yang didatangkan ke Mekah dari bagian Selatan, adalah perdagangan yang cukup besar. Sebuah kafilah adakalanya berangkat dengan 2.000 unta dengan muatan seharga lebih dan 50.000 dinar. Menurut perkiraan Sprenger ekspor Mekah setiap tahunnya mencapai jumlah 250.000 dinar atau kira-kira 160.000 pounsterling. Apabila bagi pihak Quraisy sudah pasti bahwa bahaya yang mengancam perdagangan ini datangnya dari anak negeri sendiri yang kini sudah mengungsi ke Medinah, hal ini telah membuatnya berpikir-pikir dalam hal mengadakan saling pengertian dengan mereka, suatu saling pengertian yang memang diharapkan oleh pihak Muslimin, yakni jaminan adanya kebebasan melakukan dakwah agama serta kebebasan memasuki Mekah dan melakukan tawaf di Ka’bah. Tetapi saling pengertian demikian ini takkan ada kalau Quraisy tidak dapat memperhitungkan kekuatan pihak Muhajirin dari anak negerinya sendiri itu, yang kini akan mencegat dan menutup jalan lalu-lintas perdagangannya. Inilah yang menurut penafsiran saya yang menyebabkan Hamzah dan rombongannya dari kalangan Muhajirin kembali, setelah berhadapan dengan Abu Jahl b. Hisyam di pantai Jazirah, begitu keduanya dilerai oleh Majdi b. ‘Amr. Selanjutnya seringnya satuan-satuan Muslimin itu menuju rute perdagangan pihak Mekah dengan suatu jumlah yang sukar sekali dapat dibayangkan bahwa mereka sedang menuju perang, dapat ditafsirkan demikian. Juga ini pula yang mengartikan betapa besarnya hasrat Nabi – setelah melihat kecongkakan Quraisy dan sikapnya dalam menghadapi kekuatan Muhajirin – ingin mengadakan perdamaian dengan kabilah-kabilah yang tinggal di sepanjang rute perdagangan itu serta mengadakan persekutuan dengan mereka yang beritanya tentu akan sampai juga kepada Quraisy. Dengan itu kalau-kalau mereka mau insaf dan kembali memikirkan perlunya ada saling pengertian dan persetujuan itu. Pendapat ini kuat sekali landasannya, yakni bahwa dalam perjalanan Nabi a.s. ke Buwat dan ‘Usyaira itu tidak sedikit kalangan Anshar dari penduduk Medinah yang menyertainya. Padahal Anshar itu hanya berikrar untuk mempertahankannya, bukan untuk melakukan serangan bersama-sama. Hal ini akan jelas terlihat dalam Perang Besar Badr, tatkala Muhammad kemudian kembali tanpa melakukan pertempuran, yang juga disetujui oleh orang-orang Medinah. Apabila pihak Anshar memang tidak melihat adanya suatu pelanggaran terhadap ikrar mereka jika Muhammad mengadakan perjanjian dengan pihak lain, ini tidak berarti bahwa mereka juga harus ikut memerangi penduduk Mekah. Bagi ke duanya alasan berperang yang akan dibenarkan oleh etik Arab atau oleh tata hubungan mereka satu sama lain, tidak ada. Meskipun dalam perjanjian-perjanjian perdamaian yang diadakan Muhammad guna memperkuat kedudukan Medinah di samping melemahkan tujuan dagang Quraisy itu merupakan suatu proteksi, namun hal ini samasekali tidak berarti sama dengan suatu pengumuman perang atau sesuatu usaha lain kearah itu. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa keberangkatan satuan-satuan Hamzah, ‘Ubaida bin’l-Harith dan Sa’d bin Abi Waqqash hanya untuk memerangi Quraisy, dan menamakannya sebagai suatu penyerbuan, sukar sekali dapat dicernakan. Juga adanya pendapat bahwa kepergian Muhammad ke Abwa’, Buwat dan ‘Usyaira tidak lain dan suatu penyerbuan, adalah sangat dibuat-buat, yang pada dasarnya sudah tertolak oleh keberatan-keberatan yang kami kemukakan tadi. Penulis-penulis riwayat hidup Muhammad yang telah mengambil alih pendapat tersebut tidak lain memperlihatkan bahwa mereka menulis peri hidup Muhammad itu baru pada akhir-akhir abad kedua Hijrah, dan bahwa mereka sangat terpengaruh oleh adanya peperangan-peperangan yang terjadi kemudian sesudah Perang Besar Badr. Segala bentrokan-bentrokan yang terjadi sebelum itu, yang tujuannya bukan untuk berperang, lalu mereka anggap sebagai peperangan, yang dikaitkan pula pada peristiwa-peristiwa kaum Muslimin masa Nabi. Dibalik satuan-satuan dan ekspedisi-ekspedisi bersenjata ini barangkali masih ada tujuan lain yang dimaksud oleh Muhammad. Barangkali maksudnya akan menakut-nakuti orang-orang Yahudi tinggal di Medinah dan sekitarnya. Kita sudah menyaksikan, bahwa ketika Muhammad baru sampai di Medinah, pihak Yahudi berhasrat hendak merangkulnya. Akan tetapi setelah mereka mengadakan perjanjian perdamaian dan persetujuan akan kebebasan mengadakan dakwah agama serta melaksanakan upacara dan kewajiban agama, begitu mereka melihat keadaan Muhammad yang stabil dan panji Islam yang megah dan menjulang tinggi, mulai mereka membalik memusuhi Nabi dan berusaha hendak menjerumuskannya. Kalaupun dalam melakukan permusuhan ini mereka tidak berterus-terang karena dikuatirkan kepentingan perdagangan mereka akan jadi kacau bila sampai terjadi perang saudara antara penduduk Medinah, atau karena masih memelihara perjanjian perdamaian dengan mereka itu, maka mereka telah menempuh segala macam cara guna menyebarkan fitnah di kalangan orang-orang Islam serta membangkitkan kebencian antara Muhajirin dan Anshar, membangunkan kembali kedengkian lama antara Aus dan Khazraj dengan menyebut-nyebut sejarah Bu’ath dan cerita yang terdapat dalam persajakan. Kaum Muslimin sudah mengetahui benar adanya komplotan mereka serta caranya yang berlebih-lebihan itu, sampai-sampai mereka dimasukkan kedalam kelompok kaum munafik, malah dianggap lebih berbahaya lagi. Mereka pernah dikeluarkan dari mesjid secara paksa. Orang tidak mau duduk-duduk atau bicara dengan mereka.  Dan akhirnya Nabi a.s. menolak mereka sesudah diusahakannya meyakinkan mereka dengan alasan dan bukti. Sudah tentu pula apabila orang-orang Yahudi Medinah dibiarkan berbuat sekehendak hati, mereka akan terus menjadi-jadi dan terus berusaha mengobarkan fitnah. Dari segi istilah kecermatan diplomasi tidak cukup hanya peringatan dan meminta kewaspadaan terhadap kelicikan mereka itu saja, tapi harus pula supaya mereka berasa bahwa Muslimin juga punya kekuatan yang akan dapat menumpas setiap fitnah yang ada, membasmi jaringan-jaringan fitnah serta mengikis sampai ke akar-akarnya. Cara yang paling baik untuk membuat mereka merasakan hal ini ialah dengan mengirimkan satuan-satuan serta menghadapkannya pada benterokan-benterokan senjata pada beberapa tempat, tapi jangan sampai kekuatan Muslimin itu jadi hancur, yang oleh pihak Yahudi memang diinginkan, dan juga diinginkan oleh pihak Quraisy. Tipu-daya inilah yang sudah terjadi. Dan terjadinya ini terhadap orang semacam Hamzah, orang yang cepat marah. Untuk menghentikan pertempuran tidak cukup hanya dengan perantaraan seorang pemisah yang mengajak berdamai padahal belum terjadi suatu kontak senjata. Kemudian berhentinya pertempuran itupun dengan terhormat, dengan suatu siasat yang sudah teratur, dengan taktik yang jelas bermaksud mencapai tujuan-tujuan tertentu, yakni seperti yang sudah kita sebutkan – dari satu segi guna menakut-nakuti pihak Yahudi, dan dari segi lain suatu usaha ke arah persetujuan dengan pihak Quraisy untuk memberikan kebebasan yang penuh dalam menjalankan dakwah agama serta upacara-upacara keagamaan, yang sebenarnya memang tidak perlu sampai terjadi perang. Akan tetapi ini tidak berarti, bahwa Islam menolak perang dalam hal membela diri dan membela keyakinan terhadap siapa saja yang hendak memperdayanya. Sekali-kali tidak. Bahkan Islam mewajibkan pembelaan demikian ini. Tetapi artinya, Islam masa itu, juga sekarang dan demikian pula seterusnya, ia menolak perang permusuhan. “Dan janganlah kamu melakukan pelanggaran (agresi) sebab Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan pelanggaran.” (Quran, 2: 190) Apabila kepada Muhajirin pada waktu itu dibenarkan menuntut harta-benda mereka yang telah ditahan oleh Quraisy ketika mereka hijrah, maka membela orang-orang beriman yang mau diperdaya dari agama mereka lebih-lebih lagi dibenarkan. Untuk maksud inilah pertama sekali hukum perang itu diundangkan.

•••

Perang Pada Masa Abu Bakar Ash Shiddiq 
NamaTahun
Melanjutkan Perang Usamah bin Zaid Ke Syam632 M [berlangsung selama 40 hari]
Perang Riddah 632 M - 633 M [berlangsung selama 1 tahun]
Perang Menumpas Nabi Palsu 1. Thulaihah Al-Asadi
2. Musailamah Al Kazab
Perang Di Iraq 1. Dzatus Salasil,
2. Madzar,
3. Walujah,
4. Ullais,
5. Herat,
6. Anbar,
7. ‘Ain Tamar,
8. Dumatul Jandal,
9. Al Hushaid dan
10. Al Firadh
Perang Di Syam
Perang Pada Masa Umar Bin Khattab 
NamaTahun
Penaklukan Syam, Damaskus & Baitul Maqdis
Penaklukan Mesir dan Libia.
Perang Namariq13 H
Perang Jisr13 H, bulan Sya'ban
Perang Buwaib13 H, bulan Romadhon
Perang Qodisiah14 H/ 635 M
Perang Yarmuk15 H/ 636 M
Perang Pembebasan Baitul Maqdis16 H/ 637 M
Penaklukan Madain16 H/ 637 M/
Penaklukan Jalawla'
Penaklukan Nahawan21 H/ 641 M

Wallahu a’lam bishowab

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ♥ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ♥ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ♥ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ♥ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ