Judzamah binti Abdul Izzi adalah salah satu perempuan yang ikut mengasuh dan mendidik Rasulullah ketika beliau disusui oleh Halimah binti Asad di kampung Bani Sa’ad.

Judzamah  [ dalam beberapa literatur disebut Khadzdzamah ] adalah anak perempuan Halimah binti Asad  yang paling besar yang ikut mengasuh Muhammad.

Ia lebih dikenal sebagai Syaima dan pernah menjadi tawanan perang Hunain dan kemudian dibebaskan Rasulullah.

Ia ikut merawat dan mengasuh Nabi bersama sama dengan ibu dan ayahnya, Al Harits bin Abdul Izzi bin Rifa’ah As-Sa’di.

Judzamah dan dua saudaranya  Abdullah bin Harits dan  Anisah binti Harits  adalah saudara susuan Rasulullah dan juga teman sepermainan waktu kecil.