[pullquote align=”left” color=”” class=”” cite=”” link=””]Hamzah bin Abdul Muththalib[/pullquote]

Hamzah bin Abdul Muththalib  adalah paman Nabi Muhammad SAW. Beliau selain paman, adalah juga sahabat dan saudara se-susuan Nabi Muhammad. Ia memiliki julukan “Singa Allah” karena kepahlawanannya saat membela Islam.

.


Nasab Hamzah

Nama lengkapnya adalah Hamzah bin Abdul Muththalib bin Hâsyim bin Abdu Manâf al-Qurasyi al-Hâsyimi Abu Ammârah Radhiyallahu anhu

Ayahnya adalah Abdul Muthalib

Ibunya Haulah binti Wuhaib

Hamzah menikah dengan Salma, saudara tiri dari Ummu Fadh [ istri Abbas bin Abdul Muththalib ]

.


Tahun Kelahiran Hamzah

Hamzah lahir diperkirakan  sama dengan tahun kelahiran Muhammad, tahun 570 M.   Ia merupakan anak dari Abdul Muththalib dan Haulah binti Wuhaib dari Bani Zuhrah. Ketika Abdullah menikah dengan Aminah [ kemudian lahirlah Muhammad ] Abdul Muthalib pun menikah dengan Haulah [ dan lahirlah Hamzah ].

Aminah dan Haulah menurut beberapa sumber mereka adalah saudara sepupu yang sebaya.  Jadi tidak aneh bila usia Hamzah dan Muhammad adalah juga sebaya.

.


Tahun Wafatnya Hamzah

Hamzah syahid pada Perang Uhud, tahun 3 H.  Ia dibunuh oleh Wahsyi bin Harb seorang budak Ethiopia milik Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan bin Harb. Ayah Hindun dibunuh oleh Hamzah pada Perang Badar, kemudian Hindun menjanjikan kebebasan untuk Wahsyi bila ia mampu membalaskan dendamnya dengan membunuh Hamzah.

Diriwayatkan dari Jabir bahwa ketika Rasulullah S.A.W melihat Hamzah terbunuh, maka dia menagis.  Hamzah mati sebagai  “Sayidus Syuhada”.

.


Keluarga Hamzah

Riwayat Keluarga Abdul Muththalib

Abdul Muththalib memiliki beberapa istri.  Dari istri yang bernama Fathimah binti Amr, Abdul Muththalib memiliki 10 anak lelaki, yakni :

 1. Harist, anak anaknya nya yakni
  1. Nawfal bin Harits,
  2. Rabiah bin Harits
  3. Thufail bin Harits, menikah dengan Zainab binti Khuzaimah kemudian diceraikannya.
  4. Ubaidillah bin Harits, Zainab setelah dicerai Thufail, lalu dinikahi Ubaidillah untuk memuliakan Zainab. Namun Ubaidillah mati syahid dalam perang Badar. Akhirnya Zainab dipinang Rasulullah.
  5. Abdullah bin Harits, semua menerima Islam sedang
  6. Abu Sufyan bin Harits, si penyair Quraishy ini adalah musuh Islam yang cukup kejam terhadap sepupunya sendiri, yakni Muhammad SAW.
 2. Abu Thalib [ Abdu Manaf ], anak anak Abu Thalib
  1. Thalib bin Abu Thalib
  2. Ja’far bin Abu Thalib, menikah dengan Asma binti Harits [ saudaranya Ummu Fadhil, istrinya Abbas ]
  3. Ali bin Abu Thalib
  4. Aqil bin Abu Thalib
  5. Fakhtihah binti Abu Thalib
  6. Jumanah binti Abu Thalib (Ummu Hani)
 3. Abu Lahab [ Abdul Uzza ], istrinya Ummu Jamil, anak :
  1. Jamil
  2. Uzza
  3. Durrah
  4. Utbah menikah dengan  Ruqayyah
  5. Utaibah menikahi dengan Ummu Kultsum yang kemudian diceraikannya.
 4. Zubair,
 5. Jahl [ Mughirah ],
 6. Abdul Kabah,
 7. Qutsam,
 8. Dhirar, Ghaidaq [ merupakan gelar ] sedangkan namanya adalah Mush’ab dan ada juga yang mengatakan Nofel,
 9. Abbas menikah dengan Ummu Fadhil, nama aslinya adalah Lubabah binti al Harits bin Hazn. Anak anak mereka adalah :
  1. Fadhl, dikuburkan di Baqi.
  2. Abdullah
  3. Qutsam bin Abbas
  4. Ma’bad bin Abbas
  5. Abdullah [ ? ]
  6. Ummu Habibah
  7. Ubaidillah bin Abbas
 10. Abdullah. anak :
  1. Muhammad SAW. salah satu istri Muhammad adalah Maimunah binti Harits [ saudaranya Ummu Fadhl, istrinya Abbas ]

Ada sebagian orang yang mengatakan  bahwa Abdul Ka’bah dan Muqawim itu orangnya sama, dan Jahl serta Ghaidaq itu juga sama.

Dan 4 Anak perempuan Abdul Muthalib :

 1. Arwa anak :
  1.  Thulayb, putranya yang ikut hijrah ke Habasyah
 2. Atikah (tentang keislaman keduanya ini ada perselisihan); anaknya
  1. Abdullah bin  Abu Umayyah bin’l-Mughira, jelas memusuhi Rasulullah.
 3. Ummu Hakim
 4. Barrah , dua putra Barrah ikut hijrah ke Habasyah, yakni
  1. Abu Salamah dan
  2. Abu Sabrah
 5. Aminah
 6. Umaimah  menikah dengan Jahsyi bin Ri`ab.  Anak anak :
  1.  Zainab binti Jahsy yang menjadi istri ke tujuh Rasulullah setelah sebelumnya menikah dengan Zaid bin Haritsah kemudian dicerai.
  2. Kemudian Abd Allah
  3. dan Ubaydillah ibn Jahsy  yang menikah dengan Ummu Habibah [ anak Abu Sufyan bin Harb ] namun kemudian  Ummu Habibah minta cerai karena Ubaydillah di negri Habsyah murtad dari Islam dan masuk Kristen dan kemudian mati di sana. Setelah didengar khabar itu oleh Rasulullah, maka Rasulullah meminang Ummu Habibah.

Abdul Muththalib juga menikah dengan Haulah binti Wuhaib dari Bani Zuhrah yang dinikahinya bersamaan dengan menikahnya anaknya Abdullah dengan Aminah binti Wahab.

Dari pernikahannya dengan Haulah,  lahirlah

 1. Hamzah menikah dengan iparnya yakni Salma binti Harits, saudaranya Ummu Fadhil, istri Abbas bin Abdul Muththalib.
 2. Shafiyyah  Suami pertamanya adalah Al Harits bin Harb bin Umayyah. Setelah suaminya meninggal, ia menikah dengan Al Awwam bin Khuwalid bin Asad. Anak anak mereka adalah :
  1. Zubair bin Awwam [ Shafiyyah dan zubair menyatakan Islamannya dengan terang terangan ]
  2. As-Saaib bin Awwam
  3. dan Abdul Ka’bah bin Awwam

.

 


Kisah Hamzah

Sebagaimana kebiasaan bangsa Arab jaman itu, Hamzah dan Muhammad disusui oleh ibu dari suku Badui. Dan mereka berdua disusui oleh Tsuwaibah, bekas budak Abu Lahab.

Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Hamzah bin `Abdul Mutthalib Radhiyallahu anhu adalah saudara sepersusuanku [ HR. Muslim ]

Dari Atha` bin Jâbir Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Penghulu para syuhadapada hari kiamat adalah Hamzah binAbdul Muththalib”. [al-Hâkim dalam Al-Mustadrak 2/130, 3/219]

Sad bin Abi Waqqâsh Radhiyallahu anhu mengatakan: “Dahulu Hamzah binAbdul Muththalib Radhiyallahu anhu ikut serta dalam perang Uhud; dan di depan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ia mengatakan: “Aku adalah singa Allah Azza wa Jalla ”.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga pernah bersabda: “Demi dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, sesungguhnya Hamzah bin `Abdul Muththalib telah ditulis di langit ke tujuh bahwa dia adalah singa Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya”

.


Kisah Keberanian Hamzah Dalam Berperang.

Tatkala Allah Azza wa Jalla mengizinkan Rasul-Nya untuk berperang, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mulai mengutus para pasukan perang ke berbagai wilayah dengan tujuan tertentu. Ketika itu, panji pertama yang dibuat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah untuk Hamzah bin `Abdul Mutthalib Radhiyallahu anhu . Beliau mengutusnya bersama 30 Muhâjirin, untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Rombongan dagang itu datang dari Syam, dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisyâm dengan 300 orang Quraisy. Sampailah Hamzah dan orang-orang yang bersamanya di Saiful Bahr dari arah al-Ish. Dia bertemu dengan Abu Jahal dan para pengikutnya, dan kemudian kedua kelompok itu memilih berperang dan menghunus pedang-pedang mereka, kecuali Majdi bin Umar al-Juhani yang mempunyai hubungan erat dengan 2 kelompok itu. Ia berjalan di antara dua kelompok itu dan memisahkan mereka, sehingga perang pun tidak terjadi.

Dalam perang Badar al-Kubra, Hamzah adalah pejuang terdepan dalam mubârazah (perang tanding atau duel). Ali Radhiyallahu anhu berkata : “ Utbah bin rabîah maju, kemudian diikuti oleh anak laki-laki dan saudaranya. Ia berseru : “Siapa yang akan maju tanding?” kemudian beberapa pemuda Anshâr pun meladeninya. Utbah bertanya : “Siapa kalian?” Mereka pun memberitahukan diri mereka. Lalu Utbah berkata : “Kami tidak ada urusan dengan kalian, yang kami butuhkan hanyalah kaum kami.” Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata : “ Berdirilah wahai Hamzah, berdirilah wahai Ali, berdirilah wahai Ubadah bin al-Harits.” Kemudian Hamzah mendatangi Utbah, aku (Ali) mendatangi Syaibah, sedangkan Ubadah dan al-Walîd saling memukul 2 pukulan. Setelah kami (Ali dan Hamzah) mengalahkan musuh, lalu kami menuju al-Walîd dan membunuhnya. Kami membawa Ubâdah kembali ke pasukan kaum Muslimin.” Kisah ini menjelaskan bahwa Hamzah binAbdul Mutthalib ikut berduel dalam perang Badar.

Kedua kelompok yang berduel itu adalah pasukan Allah Azza wa Jalla dan pasukan setan. Allah Azza wa Jalla berfirman:

هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ

Inilah dua golongan (golongan Mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai rabb mereka. [al-Hajj/22:19 ]

Abu Dzar Radhiyallahu anhu bersumpah bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan orang-orang yang berduel dalam perang Badar, yaitu Hamzah, Ali, Ubaidah bin al-Harits, Utbah bin rabîah, Syaibah bin rabîah dan al-Wâlid bin Utbah.

Ali Radhiyallahu anhu berkata bahwa ayat di atas turun tentang orang-orang yang berduel pada saat perang Badar.

.

Kesaksian Sahabat
Abdurrahmân bin Auf (salah seorang Sahabat yang dijamin masuk surga) memberikan syahâdah (persaksian) bahwa Hamzah lebih baik daripada dirinya.Abdurrahmân bin Auf juga mengatakan: “Hamzah telah terbunuh, padahal dia adalah orang yang lebih baik dariku, kemudian dunia dilapangkan bagi kami, atau mengatakan kami mendapatkan kesenangan dunia. Sungguh, kami takut kebaikan-kebaikan kami diberikan (di dunia-pent).” Kemudian dia menangis dan meninggalkan makanan itu.” [hlm 186, nukilan dari al-Bukhâri no. 1275]

.

Kisah Pembunuhan Hamzah Radhiyallahu Anhu
Wahsyi (orang yang telah membunuh Hamzah Radhiyallahu anhu ) menceritakan, “Dahulu aku adalah budak Jubair bin Muth`im. Pamannya yang bernama Thuaimah bin Adi terbunuh di perang Badar (dibunuh oleh Hamzah Radhiyallahu anhu). Majikanku (Jubair) berkata kepadaku : “Jika engkau berhasil membunuh Hamzah Radhiyallahu anhu , maka engkau akan bebas.” Wahsyi berkata : “Aku dahulu adalah ahli tombak, sedikit sekali lemparan tombakku yang tidak mengenai sasaran. Aku keluar bersama beberapa orang. Ketika mereka telah bertemu, akupun mengambil tombakku dan keluar hingga melihat Hamzah Radhiyallahu anhu ada di antara orang banyak. Ia seperti unta yang berwarna keabu-abuan. Ia mengancam orang-orang dengan pedangnya dan tidak pernah melepaskan pedangnya.

Demi Allah Azza wa Jalla , sesungguhnya aku telah bersiap-siap (bertarung) dengannya, dan tiba-tiba aku didahului as-SibabinAbdul Uzza al-Khuzai. Tatkala Hamzah Radhiyallahu anhu melihatnya, Hamzah berkata : “Kemarilah wahai anak wanita tukang khitan.” Kemudian dia dipenggal oleh Hamzah Radhiyallahu anhu . Demi Allah Azza wa Jalla, tidak luput sabetan pada kepalanya. Aku tidak melihat sesuatu yang lebih cepat dari jatuhnya kepalanya. Kemudian akupun menggerakkan tombakku, dan ketika telah benar-benar yakin, akupun melemparkannya. Lemparanku tepat mengenai perut bagian bawahnya, hingga tembus ke antara kedua kakinya. Ia pun pergi untuk bangkit, akan tetapi tidak kuat. Kemudian aku menunggunya hingga mati, setelah itu aku berdiri di hadapannya. Aku ambil tombakku dan kemudian kembali ke pasukan dan duduk.

Ketika Rasulullah menakhlukkan Mekah, aku kabur ke Thaif. Ketika utusan Thaif keluar untuk masuk Islam, aku merasa sangat berat. Aku (Wahsyi) berkata : “Aku pergi ke Syam, Yaman, dan negara-negara yang lain. Demi Allah Azza wa Jalla , sesungguhnya ketika itu aku sangat takut. Tiba-tiba ada seseorang berkata : “Demi Allah Azza wa Jalla , jika Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam hendak membunuh seseorang, orang itu segera masuk ke dalam agamanya (agar selamat).”

Sehingga aku pun keluar menuju Madinah menemui Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam . Beliau bertanya, “Apakah engkau Wahsyi” Aku menjawab, “ Ya” Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata : “ Duduklah dan ceritakan bagaimana engkau membunuh Hamzah.” Lalu aku pun menceritakannya. Setelah itu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata : “Celaka engkau, menyingkirlah dariku. Janganlah engkau muncul di hadapan kami.” Ini menunjukkan kecintaan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada pamannya, Hamzah Radhiyallahu anhu . Aku pun menjauh dari beliau hingga beliau meninggal dunia.”

Wahsyi mengatakan, “Tatkala kaum Muslimin keluar menuju Musailamah, aku ikut keluar dengan mereka dengan membawa tombakku yang dahulu aku gunakan untuk membunuh Hamzah Radhiyallahu anhu . Ketika kedua pasukan bertemu, aku melihat Musailamah yang membawa pedang. Demi Allah Azza wa Jalla , aku tidak tahu, tiba-tiba ada seorang Anshâr yang hendak menuju kepadanya dari arah lain. Maka kami siap menuju kepadanya, hingga ketika sudah dekat aku melemparkan tombakku dan tepat mengenainya; sedangkan orang Anshâr itu menyerang dengan pedangnya. Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui siapa yang telah membunuhnya. Jika aku telah membunuhnya, sesungguhnya aku telah membunuh orang yang terbaik setelah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan aku pun juga telah membunuh orang yang paling jahat.”

.

Ayat Yang Turun Tentang Hamzah Radhiyallahu Anhu
Allah Azza wa Jalla berfirman:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla mati, bahkan mereka hidup, di sisi Allah Azza wa Jalla mereka diberi rezeki [Ali Imrân/3:169]

Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhu berkata : “Ayat ini turun berkenaan dengan Hamzah Radhiyallahu anhu dan para Sahabatnya.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Tatkala teman-teman kalian dalam perang Uhud meninggal dunia, Allah Azza wa Jalla menjadikan ruh-ruh mereka di tenggorokan burung hijau yang ada di sungai-sungai surga, mereka makan biji-bijinya dan kembali ke pelita-pelita dari emas yang tergantung di Arsy. Ketika mereka memperoleh kesenangan dalam makan, minum dan tidur, mereka berkata : “ Siapa yang hendak menyusul kami. Kami hidup di surga dengan kenikmatan. Hendaknya mereka jangan meninggalkan jihad dan tidak mundur dalam perang.” Allah Azza wa Jalla berfirman : “Aku lebih tahu tentang mereka daripada kalian”, kemudian berfirman : “Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla mati, bahkan mereka hidup, di sisi Allah Azza wa Jalla mereka diberi rezeki”

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyayangi dan merasa iba kepada Hamzah Radhiyallahu anhu tatkala melihat perbuatan orang-orang kafir kepadanya. Anas Radhiyallahu anhu mengatakan, “Pada saat Uhud, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berdiri di hadapan jasad Hamzah Radhiyallahu anhu yang luka parah. Beliau bersabda : “Seandainya saja Shafiyah tidak menemukan jasadnya, pasti dia akan meninggalkannya hingga Allah Azza wa Jalla mengumpulkannya di perut binatang buas atau burung”

.

Marâji</strong>
1. Ash-Shahâbah, Syaikh Shâlih bin Thaha
Abdul Wâhid, Maktabah al-Ghurabâ, Dâr al-Atsariyah, cet. Ke-1 tahun 1427H
2. Disadur dari kitab Ash-Shahîhul Musnad Min Fadhâilish Shahâbah, Dâr Ibnu Affân, karya Abu
Abdillâh Musthafa bin al-Adawi.

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 08/Tahun XIII/1430H/2009M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl9 Solo – Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-761016]

.