Ghazwah artinya pertempuran atau penyerbuan. Dalam kaitannya dengan sejarah perang Islam, maka ghazwah artinya perang atau pertempuran yang dilakukan dengan dipimpin langsung oleh Rasulullah.

Akar katanya Ghazi atau ghazah (kata nama (mufrad maskulin): غازي ghazi; kata kerja (mufrad maskulin): غزا ghaza daripada غزو ghazwa) ialah istilah Arab yang bermaksud ‘menyerbu/serbuan’.

Dari situlah muncul istilah  ‘Ghazwah’ ( غزوة) (atau ‘Ghazwat’ dalam bentuk jamak) yang digunakan khusus untuk pertempuran yang dipimpin langsung oleh  Nabi Muhammad SAW.

Selain ghaswah, ada lagi yang dinamakan Sariyyah. Yakni perang yang dipimpin oleh sahabat atas penunjukkan langsung Rasulullah.

 


Ghazwah yang terjadi dalam sejarah Islam :

Waddan – Buwath – Safwan – Asyirah – Badar – Sawiq – Qaynuqa – Bahran – Al-Kidr – Hamra’ al-Asad – Uhud – Dzi Amr – Dzatu al-Riqa` – Dumatul Jandal – Khandaq – Bani Quraizhah – Bani Mustaliq – Bani Lahyan – Al-Gabah – Fathu MakkahKhaybar – Khaybar – Hunayn Tha’if Tabuk – Eid – Zakat – Thi Amr – Ghatfan – Bahran – Al-Asad – Badru Ukhra – Bani Nadhir – Thi Qerd – Hudaybiyyah – Awtas – Hawazan