Atsar

Atsar adalah perkataan, tindakan dan ketetapan sahabat.

Secara etimologi atsar berarti bekas sesuatu, sisa reruntuhan rumah dan sebagainya.[ Al Sayyid Muhammad Ibn Alawi al Maliki al Hasani, al Manhal al Lathif fi Ushul al Hadis al Syarif, hlm 51.  ]

Sedangkan secara terminologi ada dua pendapat mengenai definisi atsar   ini.

  • Pertama, kata atsar sinonim dengan hadis.
  • Kedua, atsar adalah perkataan, tindakan, dan ketetapan Shahabat.


Atsar secara istilah

  • Menurut Muhadditsin : atsar adalah suatu yang sandarkan kepada Nabima’ruf ]  para sahabatmawquf ], dan para ulama salaf
  • Menurut Ushuliyyun.  Menurut ahli fiqh Khurasan, antara lain Abu al Qasim al Fawraniy, sebagaimana dikutip oleh al Khasyu’iy al Khasyu’iy Muhammad al Khasyu’iy :  al atsar adalah sesuatu yang diriwayatkan dari shabatibiy.   Jadi menurut ahli fiqh Khurasan, al atsar adalah sesuatu yang diriwayatkan dari selain Nabi Saw.
  • Menurut Fuqoha, atsar adalah perkataan perkataan Ulama Salaf, Sahabat, Tabi’in dan lain lain.