Hakim al Naisaburi adalah salah satu imam  ulama hadis dan seorang penyusun kitab yang terkemuka di zamannya. Namanya lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Handawaihi bin Nu’aim al-Dhabbi al-Thahmani al-Naisaburi, namun ia lebih dikenal dengan al Hakim atau gelarnya Ibnu al Baiyi.

 

 


Tahun Kelahiran Al Hakim

Al Hakim  dilahirkan di Naisabur pada pagi Jumat, bertepatan dengan 3 Rabiul Awal pada tahun 321 Hijriah atau 933 Masehi.  Ia pernah dilantik sebagai hakim di Naisabur pada tahun 359 H, sehingga dikenal dengan nama “al-Hakim”.

 


Tahun Wafatnya Al Hakim

 

Al Hakim  wafat dikota kelahirannya, di Naisabur pada tahun 405 H atau 1014 M

 


Pendidikan Agama Al Hakim

Awal pendidikan ilmu agama didapatkannya dari ayah dan bapak saudaranya, kemudian ia berguru pula kepada Abu Hatim bin Hibban pada tahun 334 H. Ia juga disebutkan telah belajar ilmu fiqih kepada seorang ulama besar di Naisabur, yaitu Ali bin Sahal Muhammad bin Sulaiman al-Shaluki al-Syafi’i. Setelah itu pada tahun 340 H, ia berhijrah meninggalkan kampung halamannya menuju Irak. Di sana, ia mempelajari ilmu hadits dari Ali bin Ali bin Abi Khurairah, seorang faqih yang terkenal. Setelah menunaikan ibadah haji, ia kemudian bersafari mencari ilmu ke Khurasan dan negara-negara lain. Ia bertekad untuk mencari dan mengumpulkan hadis, hingga disebutkan bahwa ia telah mendengar hadits dari sejumlah besar para ulama, serta menurut riwayat gurunya berjumlah sekitar 1.000 orang.

 


Karya karya Al Hakim

Terdapat banyak para ahli ilmu yang meriwayatkan hadis darinya, di antaranya Daruquthni, Abu Bakar Al-Qaffal Al-Syasy dan teman-temannya. Ia sentiasa bermuzakarah dan bermuhadharah bersama para ulama hadits, bahkan ia juga pernah bermubhahasah dengan Daruquthni. Selain itu, ia juga menghasilkan karya-karya berbentuk penulisan dalam pelbagai jenis ilmu.

Di antara kitab-kitab karyanya yang terkenal, ialah

  1. Ma’rifat ‘Ulum al-Hadits,
  2. al-Madkhal ‘ala ‘ilmi al-Shahih,
  3. al-Mustadrak ‘ala al-Shahihain,
  4. Fadhail al-Imam al-Syafi’i, dan al-Amali.